Statika stavieb

  Projekcia statiky sa prelína a vzájomne dopĺňa s projekciou stavebných konštrukcií, architektúrou a ostatnými inžinierskými projekčnými činnosťami. Členenie projekčnej činnosti v oblasti statiky stavieb podľa typu konštrukcie a jej účelu:

  • Nosné konštrukcie budov
  • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
  • Geotechnické konštrukcie a zakladanie stavieb
  • Ostatné konštrukcie

Nosné konštrukcie budov

  Statické výpočty rodinných domov, viacpodlažných budov, skeletových a rámových konštrukcií; návrh a výpočet stropov, trámov, prievlakov, doskostenových prvkov, stĺpov, strešných konštrukcií, posúdenie železobetónových prvkov, spriahnutých oceľobetónových, drevobetónových, drevených a oceľových prvkov; protipožiarna ochrana konštrukčných prvkov.

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

  Mosty pre pozemné komunikácie, železničné dráhy, lávky pre peších, priemyselné mosty. Návrh a posúdenie drevených, oceľových, železobetónových, prípadne spriahnutých alebo presýpaných mostov, priemyselných hál so žeriavovými dráhami a prevádzkových hál.

Geotechnické konštrukcie a zakladanie stavieb

  Plošné a hĺbkové zakladanie, posúdenie stability výkopov, zárezov a násypov, oporných konštrukcií (oporné a zárubné múry), vystužených horninových konštrukcií, vystužených násypov a iných.

Ostatné konštrukcie

  Prepočty a posúdenia jestvujúcich konštrukcií, prepočet zaťažiteľnosti; ochranné konštrukcie, bariéry, obklady, vodohospodárske stavby.

Kontakt

e-mail:
office@econstruction.sk


Odkazy

Autocad WS
Allplane
Geo5
Scia Engineer
Statické tabuľky